Vláda schválila na náš účet: 74. rokovanie

Na ďalšom rokovaní vláda prerokovala niekoľko materiálov, v ktorých sa oboznámila s chybovosťou čerpania eurofondov alebo vývojom pohľadávok Sociálnej poisťovne.

Vláda schválila na náš účet: 74. rokovanie

Tu je ich zoznam:

1) Správa o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania za obdobie 01. 01. 2013 - 30. 06. 2013

Popis:  Materiál obsahuje informácie o celkovej chybovosti verejných obstarávaní v jednotlivých 11 operačných programoch a informácie o prípadných auditoch Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov.

Za sledované obdobie bolo v rámci operačných programov overených spolu 3 171 zákaziek v celkovej hodnote 3 136 492 423 eur. Z toho bolo 385 zákaziek označených ako chybných a tieto boli v celkovej výške 258 594 929 eur.

2) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol   k 31. augustu 2013 sumu 70 674 800 eur.

Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli výšku 43 365 100 eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 27 309 700 eur.

3) Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2012

Popis: Materiál obsahuje informácie o výkone akcionárskych práv, o priebehu valného zhromaždenia, ako aj  informácie o činnosti dozornej rady spoločnosti a celkových výsledkoch spoločnosti.

Spoločnosť za obdobie roku 2012 dosiahla kladný a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší  hospodársky výsledok v celkovej výške 172 628 eur. Náklady spoločnosti dosiahli výšku 5 615 537 eur a výnosy výšku 5 788 165 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards